Labor contract with a condition of internshipТрудов договор с условие за стажуване

Changes in the law provide can be entered into a labor contract with a condition of internship, which is regulated in art. 233. There are several conditions for this more …Промените в законодателството предвиждат да може да се сключва трудов договор с условие за стажуване, което е регламентирано в чл. 233, чл. 233а, чл.233б, чл. 233в. Има няколко условия за това още …

Labor contract with a condition of internshipТрудов договор с условие за стажуване
Tagged on: