Other

Разходи за гориво на лек автомобил

Разходите за гориво на лек автомобил се осчетоводяват по различен начин в зависимост от това за каква цел е бил използван автомобилът. Съответно и наложените върху разхода за гориво данъци се определят от това дали то е използвано за извършване

Регистрация на самоосигуряващи се лица

Собствениците на фирми, хората със свободни професии, земеделските производители и др. се третират от Кодекса за социално осигуряване като самоосигуряващи се лица. Всеки месец те са задължени да подават декларация за приходите си и да внасят в НАП съответните данъци.

Данъчни аспекти на дарение за български гражданин за целите на медицинско лечение

Данъчни аспекти на дарение за български гражданин за целите на медицинско лечение

Всеки български гражданин, който се нуждае от лечение в България или в чужбина, може да получи дарение от физически лица или организации, което обхваща цялата необходима сума или част сумата за медицинските разходи. Облагат ли се даренията за медински цели

Данъчно облагане в България

Ставката на данъка върху добавената стойност (ДДС) в България е 20% за повечето стоки и услуги. Ставката за туристическите услуги като хотелско настаняване, отдаване под наем на места за къмпинг и каравани и др. е 9%. Има редица стоки и

Трудов договор със срок на изпитване

Трудовият договор със срок на изпитване се сключва с цел да се провери годността на работника или служителя да изпълнява работата, за която е нает. Той обаче може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали

Платен годишен отпуск

Всеки работник или служител в България има право на платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 20 работни дни. Определени в Кодекса на труда категории работници и служители имат право на повече дни или т. нар. удължен годишен

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС В БЪЛГАРИЯ

Задължението за регистрация по ДДС възниква, когато данъчно задължено лице достигне облагаем оборот от 50 000 лева или повече за период от 12 последователни месеца преди текущия месец. При дистанционните проджаби, вътрешнообщносто преобразуване, при преобразуване на предприятието обаче има специфични

Стартирай бизнес в България

Стартирай бизнес в България

Мечтаете за собствен бизнес, но се страхувате от неизвестността? Свържете се с нас, за да получите съвети как да реализирате своите идеи и да получите необохдимата ви финансова консултация. Новите ни клиенти получават преференциални цени. Вижте как да направите първите

Нови образци на документи

На сайта на НАП са публикувани нови образци на следните документи: – Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ; – Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ; – Служебна бележка по