Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

за ползване на уеб сайта www.bestaccounting.eu

 

 1. Предмет
  • Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД, БУЛСТАТ 203165233 и посетителите/ползвателите на уеб сайта bestaccounting.eu (наричан за краткост Сайтът)
  • Чрез достъпа и зареждането на Сайта, посетителите/ползвателите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
  • Сайтът предоставя на посетителите/ползвателите информация относно дейността, услугите и цените на ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД, както и достъп до публикувани материали.

 

 1. Данни за титуляра на сайта
 • Наименование: ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД
 • БУЛСТАТ 203165233
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 101, вх. Ж, ап. 115
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 9, ет. 7, офис 708
 • Еmail: office@youraccounting.eu;

 

 

 1. Интелектуална собственост
  • Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварително писмено съгласие от ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД.
  • Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани на Сайта, без разрешение на ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

 1. Защита на личните данни
  • ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на посетителите/ползвателите съгласно приета Политика и  Закона за защита на личните данни, обявена на сайта.
  • ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използването на Сайта.
  • Считано от 25.05.2018 г. с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО, съгласието за обработка на личните данни се взема от посетителите/ползвателите изрично, в писмен вид за всеки конкретен случай.

 

 1. Изменение на общите условия
  • Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД по всяко време, като промените ще бъдат своевременно публикувани на Сайта.
  • Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички посетители/ползватели на Сайта от момента на обявяването им от ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД.

 

 1. Ограничение на отговорността
  • ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на посетители/ползватели, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
  • ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от посетители/ползватели на трети лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

 1. Други разпоредби
  • За неуредените в тези общи услови въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  • Настоящите общи услови влизат в сила считано от 21.05.2018 г.