ДДС регистрация

Процесът на регистрация по ДДС се урежда от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за неговото прилагане.

Националната агенция по приходите поддържа специален регистър, който съдържа всички фирми, които са регистрирани съгласно ЗДДС.

Регистрацията по ДДС се извършва от Националната агенция за приходите.

Най-общо казано регистрацията по ДДС бива два вида – задължителна и по избор.

Веднага щом фирмата Ви е регистрирана в Търговския регистър, можете да започнете процедура за регистрация по ДДС. Регистрацията по ДДС отнема 14 дни от подаването на Заявление в НАП, след което ще получите идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “BG”.

След като сте регистрирани веднъж по ЗДДС следва да подавате месечна декларацията по ЗДДС, която се изготвя въз основа на информацията от дневниците за покупки и продажби за съответния месец (по представените от вас данъчни фактури).

Крайният срок за подаване на декларацията по ДДС и дневниците е до 14-ия ден от месеца, следващ референтния данъчен период.

Повече за ДДС регистрацията може да прочетете на нашият блог.

За повече информация относно тази услуга, свържете се с нас.